Håndtering af interessekonflikter

Formål

Denne forretningsgang beskriver Greensavings ApS’ (Greensavings) procedure for håndtering af
interessekonflikter i henhold til § 3, stk. 3, nr. 2, jf. § 8 i lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere (”Lovbekendtgørelsen”).

Forretningsgangens formål er at sikre, at Greensavings håndterer eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå, når Greensavings yder rådgivning, således at en sådan interessekonflikt ikke skader kundens interesser.

Generelt

Greensavings er en uafhængig investeringsrådgiver, og det er derfor Greensavings’ forventning, at
interessekonflikter kun i meget begrænset omfang ville kunne opstå.

Identifikation af interessekonflikter
Interessekonflikter vil potentielt kunne opstå i følgende tilfælde:

 • Hvis Greensavings og kunden har hver sin interesse i rådgivningens udfald,
 • Hvis Greensavings fremmer en kundes interesser på bekostning af en anden kundes interesser,
 • Hvis Greensavings fra tredjemand modtager betaling eller andet vederlag, der er afhængig af den rådgivning, som Greensavings yder til kunden.
 • Hvis Greensavings anbefaler kunderne at handle i værdipapirer, som Greensavings selv har investeret i eller påtænker at købe.
 •  

Listen af mulige interessekonflikter ovenfor, er eksempler på situationer, som vil eller kan indebære en interessekonflikt. Listen er ikke udtømmende.

Procedurer til håndtering af eventuelle interessekonflikter

Greensavings har truffet følgende foranstaltninger til at imødegå interessekonflikter:

 • Greensavings agerer uafhængigt og modtager ikke betaling eller andet vederlagt fra tredjemand for den rådgivning, som Greensavings yder til sine kunder,
 • Greensavingss honorar er ikke resultatafhængig, og Greensavings tilskynder derfor ikke kunderne til at løbe unødige i risici for at opnå et højere afkast,
 • Greensavings har ikke nogle snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17 i lov om finansiel virksomhed til nogle af de virksomheder, hvis produkter Greensavings rådgiver kunderne om,
 • Hvis Greensavings måtte have en egenhændig interesse i rådgivningen til en kunde, vil
  Greensavings oplyse kunden herom og om fornødent opnå kundens accept heraf, inden
  rådgivningen ydes,
 • Hvis en situation måtte opstå, hvor Greensavings ikke kan agere uafhængigt, og hvor
  kundens samtykke ikke kan indhentes, skal Greensavings afvise at bistå kunden med den
  konkrete opgave, og
 • Greensavings vil føre en fortegnelse over de situationer, hvor der er opstået eller kan opstå
  en interessekonflikt med henblik på forebyggelse af fremtidige, lignende situationer.
 • Medarbejdere i Greensavings må ikke bevidst forsøge at påvirke kursdannelse på
  værdipapirer til fordel for eventuelle egne positioner. Der vil hovedsageligt blive rådgivet til
  køb af likvide investeringsforeninger og/eller ETFere, hvilket vil eliminere denne risiko.

Greensavings er herudover underlagt tavshedspligt, og kundeoplysninger behandles således fortroligt og vil alene blive videregivet, såfremt kunden samtykker heri eller det pålægges Greensavings ved lov.

Lønpolitik
I Greensavings har vi en lønpolitik, der fremmer rimelig behandling af kunder og forebygger interessekonflikter, for ansatte, der yder investeringsrådgivning og modtager og formidler ordrer til en værdipapirhandler. Aflønning af ansatte vil ikke være i strid med investeringsrådgiverens forpligtelse til at handle i kundernes bedste interesse, herunder forpligtelser til at drive virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

Ansvar og evaluering
Forretningsgangen er udarbejdet af direktionen i Greensavings, og det påhviler direktionen at påse og drage omsorg for, at Forretningsgangen efterleves af Greensavings.

Forretningsgangen bliver evalueret mindst en gang årligt med henblik på at vurdere om
Forretningsgangen fungerer efter hensigten og at afhjælpe eventuelle mangler samt at tilpasse Forretningsgangen til Greensavings’ udvikling.